การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

ความหมาย

“วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม”

“A technology is a design for instrumental action that reduces the uncertainty in the cause - effect relationships in achieving a desired outcome.” 

ประเภทของเทคโนโลยีการเกษตร

-เทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง (Highly-developed agricultural technology)
-เทคโนโลยีระดับกลาง/ที่เหมาะสม (Intermediate/Appropriate technology)
-เทคโนโลยีพื้นบ้าน (Indigenous technology)

เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

-เป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง
-ถูกคิดค้น วิจัย และพัฒนาโดยอาศัยหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
-นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้คิดค้นและพัฒนา
-มักจะถูกค้นคิดมาจากห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง
-มักจะมีความเหมาะสมเจาะจงกับภาพแวดล้อมการผลิตทางการเกษตรเฉพาะถิ่น

เทคโนโลยีที่เหมาะสม

-มีความสอดคล้องหรือเข้ากันได้ดีกับสภาพของผู้ใช้
-เป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้พัฒนาไปสู่ขั้นสูง จึงมักเรียกว่าเทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate technology)
-อาจพัฒนามาจากเทคโนโลยีพื้นบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
-อาจได้จากการปรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในชุมชน

เทคโนโลยีพื้นบ้าน

-เป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ชาวบ้านใช้เพื่อการประกอบอาชีพ
-ยังไม่ได้มีการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคนิควิทยาสมัยใหม่
-มักเป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำ
-ใช้ปัจจัยการผลิตภายในท้องถิ่นเป็นหลัก
-มีผลกระทบต่อดุลยภาพของระบบนิเวศเกษตรและสังคมน้อย